Pravidla soutěže

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Kup libovolný produkt v marketplace a hraj o spoustu cen

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem zajištujícím realizaci této soutěže je společnost Czechoslovak.club, z.s., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Czech republik. Spisová značka: L 27853 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 11813105, (dále jen organizátor).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to v termínu od 20.10. 2022 00:00:00 hod do 31. 12. 2021 23:59:59 hod, losování posledního kola se uskuteční dne 05. 01. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“). Nákupy Soutěžních výrobků je možné realizovat nepřetržitě v e-shopu na adrese https://neomonex.cz/index.php/obchod/.

3. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Všechny produkty a služby v Benefitním Marketplace (dále jen Soutěžní výrobky).

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, která zakoupila Soutěžní výrobky a uplatnila svým jménem alespoň 1 Los do příslušného losování na webových stránkách soutěže www.neomonex.cz a neomonex.cz/kategorie-produktu/souteze.

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však uplatněním nového Losu do příslušného losování na webových stránkách soutěže www.neomonex.cz a neomonex.cz/kategorie-produktu/souteze. Každý soutěžící tak může vyhrát opakovaně, a to i vícekrát v průběhu jednoho losování.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i jim osoby blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná.

5. PODMÍNKY SOUTĚŽE

Podmínkou zařazení do soutěže o ceny je nákup Soutěžních výrobků v požadovaném množství v jejich libovolné kombinaci, registrace členství účastníka soutěže, získání NEO Coinů v požadovaném množství, nákup Losů za NEO Coiny a jejich uplatnění v soutěži.

Registrace členství– podmínkou pro účast v soutěži je registrace účastníka soutěže (vytvoření profilu) ve Věrnostním a Benefitním programu a vyplnění všech polí webového formuláře na https://neomonex.cz/index.php/login/.

NEO Coin – NEO Coiny nebo-li Věrnostní Coiny lze získat nákupem a jeho zaplacením jakéhokoliv Soutěžního výrobku a to automaticky po nákupu, který se objeví v profilu účastníka soutěže na www.neomonex.cz a https://neomonex.cz/index.php/muj-ucet/.

 

Los – 1 Los lze získat za odpovídající počet NEO Coinů jejich uplatněním v profilu účastníka soutěže na https://neomonex.cz/index.php/kategorie-produktu/souteze/.

 

 

Pro účast v soutěži jsou stanoveny tyto základní podmínky soutěže:

 • Každý účastník soutěže, který uplatní svým jménem alespoň 1 Los do příslušného losování, se může zařadit do soutěže o ceny.
 • Každý účastník soutěže musí na stránce soutěže https://neomonex.cz/index.php/kategorie-produktu/souteze/.  zvolit alespoň 1 z cen, o kterou chce soutěžit, a uplatnit nejméně 1 Los požadovaného typu do losování o jím vybranou cenu.
 • Každý Los může být použit pouze jednou.
 • Již získaný Los nelze proměnit zpět na NEO Coiny ani vsadit na jinou cenu.
 • Výherce určí organizátor losováním.
 • Soutěžit se bude o celkem 54 věcných cen.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vybrat méně výherců, než je uvedeno v předchozí větě tohoto ustanovení v případě, že se do soutěže nepřihlásí dostatečný počet soutěžících zcela splňujících zadání dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.

Losování se v každém soutěžním dnu uskuteční v sídle organizátora za přítomnosti nejméně tří osob náhodným vylosováním výherců pomocí definovaných random funkcí programovacího jazyka.

Výherci budou do 14 dnů po každém losování vyrozuměni organizátorem o výhře v soutěži e-mailem a vložením informace o výhře v soutěži do profilu výherce www.neomonex.cz. Ceny budou výhercům předány (zaslány) nejpozději do 28. 2. 2023.

6. VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽI

Organizátor stanovil celkem 44 věcných cen. Po splnění všech podmínek těchto pravidel účastník soutěže může vyhrát některou z následujících cen:

 

Hlavní ceny

 • 1 × Dárkový poukaz na dovolenou v hodnotě 30 000 Kč
 • 3 × Předplacená virtuální platební karta VISA v hodnotě 200 USD
 • 10 × Dárkový poukaz na nákup potravin v hodnotě 1000 Kč
 • 10 × Dárkový poukaz na nákup PHM v hodnotě 1000 Kč
 • 10 × Dárkový poukaz na nákup na AMAZON.DE v hodnotě 100 euro
 • 10 × Dárkový poukaz na nákup na MALL.CZ v hodnotě 1000 Kč

Losování o hlavní ceny se bude konat následujících dnech – budou losovány následující ceny:

 • 05.12. 2022 – 43x Dárkový poukaz a předplacené virtuální karty VISA
 • 05.01. 2023 – Hlavní výhra “Dárkový poukaz na dovolenou v hodnotě 30 000 Kč”

Jsou ustanovena 2 Soutěžní období Hlavní ceny – od počátku soutěže do počátku losování dne 05.12. 2022, od počátku losování dne 05.01. 2023 do konce soutěže dne 31.12. 2022.

Do losování o hlavní ceny budou zařazeni všichni účastníci soutěže, kteří v odpovídajícím Soutěžním období hlavních cen zvolí ve svém profilu www.neomonex.cz/vernostni-program nejméně 1 Los do losování o jím vybranou hlavní cenu.

7. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhry budou výhercům předány nejpozději do 28. 2. 2023.

Výherci budou o výhře v soutěži vyrozuměni do 14 dnů e-mailem a informací v profilu výherce na https://neomonex.cz/index.php/muj-ucet/ s požadavkem o zadání či potvrzení kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, úplná adresa pro doručení výhry) ve formuláři https://neomonex.cz/index.php/muj-ucet/. Zadání či potvrzení kontaktních údajů ve formuláři https://neomonex.cz/index.php/muj-ucet/ musí výherce provést nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto požadavku.

V případě včasného nezadání kontaktních údajů či nemožnosti doručit výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá organizátorovi. Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za cenu v soutěži, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.

Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a pro odesílání výher. Organizátor bude tyto osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výher a kontroly dodržení pravidel soutěže do 28.2.2023, a za účelem přímého marketingu po dobu 1 roku od provedení registrace účastníka soutěže, resp. po dobu platnosti souhlasu účastníka soutěže s tímto zpracováním osobních údajů.

Organizátor informuje účastníka soutěže o tom, že při předávání výher může být zachycena jeho podoba prostřednictvím fotografií a videozáznamů tak, že podle zobrazení bude možné určit jeho totožnost, a že může dojít k rozmnožení a rozšíření jeho zobrazené podoby na videozáznamech a fotografiích, a to v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram.

Účastník soutěže má práva dle článku 12 – 23 Nařízení GDPR, a to zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V případě pochybností o dodržování práv správcem je účastník soutěže oprávněn se obrátit na správce, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že provádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a to konkrétně segmentaci a následnou automatizaci, zejména rozesíláním e – mailů prostřednictvím MailChimp. Organizátor dále pracuje s cookies pro anonymní sběr dat, a s analytickými nástroji, např. Google Analytics, Hotjar, a má nasazeny kódy pro reklamní systémy Google Ads, Sklik, Adform a Facebook.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, osobám zajišťující pro společnost služby v oblasti digitálního marketingu, poštovním a přepravním společnostem za účelem doručování výher, poskytovateli software Mailchimp, za účelem zveřejnění výherců na sociálních sítích organizátora, a dále mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram.

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku, a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.neomonex.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním soutěžních výrobků. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátor dále neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher prostřednictví provozovatele přepravních a poštovních služeb. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky.

Vyřizování stížností soutěžících (spotřebitelů) zajišťuje organizátor prostřednictvím elektronické adresy soutez@neomonex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle organizátor na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Soutěžící (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

10. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI

Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách https://neomonex.cz/index.php/pravidla-souteze/ Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit na infolinku: dotazy@neomonex.cz.

V Brně dne 01. 10. 2022
Pořadatel soutěže: Czechoslovak.club, z.s.
Organizátor soutěže: Czechoslovak.club, z.s.

Přihlaste se k odběru našeho e-mailového seznamu a buďte informováni o všech našich novinkách.

NEOMONEX.cz © 2022 Všechna práva vyhrazena. Podmínky a Ochrana údajů

Minimum 4 characters
cs_CZCzech